Bierna Ochrona Przeciwpożarowa / Usługi Alpinistyczne
+48 508 243 465

Polityka BHP

BIERNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA / USŁUGI ALPINISTYCZNE

W celu dbania o najwyższe standardy bezpieczeństwa, wdrożyliśmy system zarządzania BHP zgodny z normą PN-ISO 45001:2018, uzyskując potwierdzający to certyfikat w sierpniu 2020.

POLITYKA BHP

Celem niniejszej polityki jest zapobieganie związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym . Dlatego istotną sprawą jest identyfikacja zagrożeń i przekazywanie informacji o nich Pracownikom oraz wprowadzanie odpowiednich procedur bhp w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi dotyczącymi bhp, jakie są zawarte w przepisach.

W szczególności firma ma obowiązek:

 • Zapewnić i utrzymać bezpieczne i higieniczne warunki pracy uwzględniając wymogi prawne i inne

 • Eliminować zagrożenia oraz ograniczać ryzyka dotyczące BHP

 • Zapewnić szkolenia, procedury i instrukcje umożliwiające pracownikom wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i efektywny

 • Zapewnić i udostępnić pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej
  i zbiorowej odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy

 • Stosować dostępne techniki podnoszenia świadomości pracowników na temat zagrożeń w środowisku pracy oraz promować kulturę bezpieczeństwa

 • Prowadzić konsultacje i współudział z pracownikami w obszarze BHP

 • Ciągle doskonalić wdrożony system zarządzania BHP

Wszyscy pracownicy zobowiązani są realizować Politykę BHP przez:

 • Bezpieczną pracę

 • Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

 • Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony zbiorowej

 • Przestrzeganie procedur dla zapewnienia bezpiecznego stanowiska pracy

 • Niezwłoczne zgłaszanie incydentów (wypadków przy pracy, wszelkich zagrożeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych).

Niniejsza polityka została przyjęta i zatwierdzona przez Właściciela firmy.

Zgorzałe, 01.07.2020 r.

foto 3