Bierna Ochrona Przeciwpożarowa / Usługi Alpinistyczne
+48 508 243 465

Polityka BHP

BIERNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA / USŁUGI ALPINISTYCZNE

W celu dbania o najwyższe stadardy bezpieczeństwa, wdrożyliśmy system zarządzania BHP zgodny z OHSAS 18001 i w sierpniu 2017r. pomyślnie przeszliśmy audyt certyfikujący.

POLITYKA BHP

Celem polityki jest zapobieganie wypadkom i chorobom. Dlatego istotną sprawą jest identyfikacja zagrożeń i przekazywanie informacji o nich Pracownikom oraz wprowadzanie odpowiednich procedur bhp w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi dotyczącymi bhp, jakie są zawarte w przepisach.

W szczególności firma ma obowiązek:

  • Zapewnić i utrzymać bezpieczne i higieniczne warunki pracy uwzględniając wymogi prawne

  • Zapewnić szkolenia, procedury I instrukcje umożliwiające pracownikom wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i efektywny

  • Zapewnić i udostępnić pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej i zbiorowej odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy

  • Stosować dostępne techniki podnoszenia świadomości pracowników na temat zagrożeń w środowisku pracy oraz promować kulturę bezpieczeństwa

Wszyscy pracownicy zobowiązani są realizować Politykę BHP przez:

  • Bezpieczną pracę

  • Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

  • Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony zbiorowej

  • Przestrzeganie procedur dla zapewnienia bezpiecznego stanowiska pracy

  • Niezwłoczne zgłaszanie wypadków przy pracy, wszelkich zagrożeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

foto 3